كاشت نهال توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه در روزدرختكاری



  به گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

كاشت نهال توسط معاون استاندار و فرماندار ویژه در روزدرختكاری

در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس ودیگر مسئولین یک اصله نهال میوه غرس کرد



















کاربران آنلاین

نظرهای کاربران