برگزاری جلسه کمیته ارزیابی عملکرد در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزدمدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد از برگزاری جلسه کمیته ارزیابی عملکرد در این اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ، افضلی درتکمیل خبر گفت:هدف از تشکیل این جلسه را جمع بندی 11 ماهه مستندات شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد اداره کل اعلام نمود .

در ادامه بنائی کارشناس ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل ضمن ارائه گزارش و بیان جمع بندی مستندات شاخص های عمومی و اختصاصی اداره کل از واحدها خواست مستندات تکمیلی جهت جمع بندی شاخص های عمومی و اختصاصی رابه معاونت های مربوطه ارائه نمایند.

در ادامه سایر اعضای کمیته به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در خصوص امتیاز بندی شاخص ها در بخشها و حوزه های مختلف تصمیم گیری بعمل آمد.

الزام کلیه واحدها به مستند سازی و تهیه فرایندو پروسه انجام کارو ارائه خدمت در واحد ذیربط نیز از مصوبات این جلسه بود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران