شرکت اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در ویدیو کنفرانس کارگاه آموزشی تدوین سند برنامه های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوراداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد در ویدیو کنفرانس کارگاه آموزشی تدوین سند برنامه های آموزشی سازمان شرکت نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، ویدئو کنفرانس کارگاه آموزشی تدوین سند برنامه های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، با حضور مدیر کل و مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در دفتر مدیر کل  برگزار گردید.

بنا بر این گزارش هدف این ویدیو کنفرانس برنامه ریزی عملیاتی برنامه های آموزشی سال 1397 در بخش های دولتی و خصوصی آموزش های فنی و حرفه ای و کارگاه آموزشی نحوه برنامه ریزی عملیاتی سال 1397 در سطح ملی، با حضور معاونین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مدیران کل استانها اعلام گردید .

در این کارگاه آموزشی روش های برنامه ریزی آموزشی و نیاز سنجی آموزش های مهارتی بطور کامل بررسی و راهکار های عملیاتی توسط معاون آموزشی و معاون پژوهش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشوربرای مدیران کل ازطریق ویدیو کنفرانس تبیین گردید.

شایان ذکر است در ادامه این ویدیو کنفرانس مدیران کل استانها و معاونین آموزشی استانها نقطه نظرات خود را ارائه و پیشنهادات خود را اعلام کردند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران