توسعه قابليت هاي فردي و گروهي كاركنان تحقق اهداف سازماني را محقق مي كندسرپرست مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيد كرد: بهبود عملكرد و توسعه قابليت هاي فردي و گروهي كاركنان تحقق اهداف سازماني را محقق مي كند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، احمد غریوی، سرپرست گروه مدیریت عملکرد اين سازمان در نشست تخصصي كارشناسان مديريت عملكرد اين سازمان گفت: دستگاه هاي اجرايي كشور به استناد ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري ملكف هستند بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران رسيده با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديران و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحد هاي خود به مورد اجرا بگذارند.

وي افزود: با توجه به عبارت ارزيابي عملكرد بكار رفته در ماده 81 قانون خدمات كشوري مي توان آنرا به فرآيندي تعريف كرد كه در طي آن با ايجاد شاخص  هايي ميزان دست يابي سيستم را به خروجي هاي مورد انتظار مي سنجد و فرآيند تصميم گيري را پشتيباني مي كند.

احمد غريوي با بيان اينكه مديريت عملكرد فرآيندي راهبردي و يكپارچه است گفت: با بهبود عملكرد و توسعه قابليت هاي فردي و گروهي كاركنان مي توان زمينه هاي موفقيت پايدار سازمان را فراهم كرد.

وي با اشاره به اهميت ارزيابي عملكرد اظهار داشت: نظارت مستمر، روش مند و علمي بر عملكرد افراد در همه سطوح مبني بر الگوها و استانداردهاي تعريف شده و بدون سوگيري هاي غيرفني يكي از علل پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته است.

سرپرست دفتر مديريت عمكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي گفت: شناسايي نيازهاي آموزشي مشاغل و شاغلين، پاداش دهي و ايجاد انگيزه در كاركنان، تعيين بازده كارآيي و اثربخشي فعاليت ها، در نظر گرفتن تمهيداتي براي آموزش و بهسازي منابع انساني، انتخاب و انتصاب كاركنان و طبقه بندي عادلانه آن، كنترل در وظايف و كاركردهاي مدير، ايجاد استمرار، پويايي، كيفيت و مشاركت جويي در رفتار كاركنان از اهداف ارزيابي مديريت عملكرد سازمان است.

كمك به تصميم گيري براي تخصيص منابع، كمك به بازانديشي در مورد علل يك مشكل، كمك به شناسايي مشكلات نوظهور، كمك به رسيدن به بهترين راه حل ها، كمًي نشان دادن موفقيت برنامه هاي ابتكاري و كمك به رسيدن به وحدت نظر در مورد علل يك مشكل و ارائه  راه حل مؤثر آن از مزايايي ارزيابي براي مديران است.

تأكيد بر مشاركت كاركنان در فرآيند ارزيابي، ايجاد امكان مقايسه عملكرد فرد با ساير افراد و كاركنان، تأكيد بر جنبه هاي رفتاري كمي و قابل اندازه گيري كه در كارايي و بهره وري سازمان مؤثر است، تأكيد بر آگاهي فرد از نتايج ارزيابي، تأكيد بر ارزيابي عناصر رفتاري نتيجه گرا در جهت تقويت جنبه هاي مثبت رفتار، تداوم ارزيابي از ويژگي هاي يك نظام ارزيابي عملكرد كارا و مطلوب است.

وي خبر داد: شاخص هاي اختصاصي و عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 نهايي و براي ادارات آموزش فني و حرفه اي استان ها ارسال و جلساتي نيز براي هماهنگي بيشتر در سطح ستاد سازمان برگزار شده است.

سرپرست مديريت عملكرد سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور با تأكيد بر نقش مهم اين سازمان در توسعه مهارت آموزي و  ايجاد اشتغال گفت: همه كاركنان سازمان بايستي در راستاي تحقق اهداف سازمان تلاش نمايند.

غريوي اظهار اميدواري كرد با تلاش و همت همه كاركنان سازمان بتوانيم جايگاه واقعي سازمان را در ارزيابي عملكرد اجرايي دستگاه ها در سال 1396 داشته باشيم .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران