دیداراعضای کمیسیون اموربانوان معاونت استانداری وفرمانداری ویژه طبس با مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس اعضای کمیسیون اموربانوان معاونت استانداری وفرمانداری ویژه طبس با مهندس طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس دیدار کردند.

در این دیدار خانم زجاجی مسئول کمیسیون  امور بانوان معاونت استانداری و فرمانداری ویژه از پیگیری ها و زحمات بی شائبه  و مجدانه مهندس طلائی و رسیدگی به امور بانوان شهرستان  ومشکلات کاری تقدیر و تشکر کرد
زجاجی ؛خبرهای خوبی برای اشتغال بانوان در شهرستان در راه استکاربران آنلاین

نظرهای کاربران