نصب 10 عدد تیر برق 12 متری در مسیر بلوار شهرک صنعتی زارچشهردار زارچ از نصب 10 عدد تیر برق در بلوار شهرک صنعتی زارچ خبر داد.

بهگزارش روابط عمومی شهرداری زارچ، در راستای اجرای طرح های عمرانی شهرداری زارچ عملیات تیرگزاری جهت روشنایی مسیر بلوار شهرک صنعتی زارچ انجام شد.

رضا رضایی تصریح کرد:در حال حاضر تعداد 10 عدد تیر برق با هزینه بالغ بر 200.000.000 میلیون ریال نصب شده و عملیات نصب تیر های برق ادامه دارد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران