آيين تكريم و معارفه مديران كل منابع انساني و پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور برگزار شدآيين تكريم علي فروزش، مديركل سابق و معارفه سعيد اماني، مديركل جديد منابع انساني و پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور با حضور معاون توسعه مديريت و منابع، مديران وكاركنان اين حوزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان یزد، نادرفخري، معاون توسعه مديريت و منابع  اين سازمان در آيين ياد شده گفت: وظيفه شناسي، قانون مداري و توجه به مشكلات شخصي و اداري همكاران از اولويت كاري حوزه هاي زيرمجموعه معاونت توسعه مديريت و منابع است.

فخري با بيان اينكه بايستي وظايفمان را براساس چارچوب قانون انجام دهيم افزود: اجراي قانون با توجه به ضوابط و دقت نظر و توجه دلسوزانه صورت گيرد كه باعث اعمال قانون و فراهم نمودن رضايت مندي همكاران مي شود.

وي گفت: اگر در حوزه هاي زير مجموعه معاونت مديريت و منابع سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور كارها به خوبي انجام شود فضا و بستر براي كل كشور فراهم مي شود و انتظارم از اين حوزه بيشتر از حوزه هاي ديگر است.

فخري با بيان اينكه سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور سازمان حرفه اي است، تأكيد كرد: اين سازمان نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رفع بيكاري، رونق اقتصادي و رفع معضلات اجتماعي دارد.

معاون توسعه مديرت و منابع سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از اجراي چابك سازي ساختار اين سازمان متناسب با مأموريت سازمان در حوزه ستاد و استان ها خبر داد.

وي خبر داد: افزايش حقوق و مزايا و ساماندهي كاركنان در دستور كار حوزه معاونت مديريت توسعه و منابع سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور قرار گرفته است.

فخري در ادامه از زحمات علي فروزش، مديركل سابق تشكر و براي سعيد اماني، مديركل جديد منابع انساني و پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور آرزوي موفقيت كرد.

سعيد اماني، مديركل جديد منابع انساني و پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور از  اعتماد رييس و معاون توسعه مديريت و منابع سازمان در واگذاري مسئوليت مديريت مابع انساني و پشتيباني تشكر و قدرداني كرد.

 وي استفاده كامل از ظرفيت هاي قانوني و سازماني در اختيار در جهت رضايت مندي همكاران، ارتقاي سطح مهارتي و دانش همكاران در كنار ارتقاي جايگاه سازماني، اقدام در جهت ايمني و سلامت و رفاه همكاران و برنامه ريزي و مهندسي مجدد منابع انساني در جهت استفاده بهينه از منابع سازمان از جمله برنامه هاي خود در حوزه منابع انساني و پشتيباني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور عنوان كرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران