بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

بازدید هیئت نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزدهیئت نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی آقایان دکترغلامحسین طهماسبی قائم مقام سازمان ؛ دکتر مصطفی آقایی مدیر کل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان و دکتر عادل زارع معاون دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد بازدید نمودند ودر جلسه ای با حضور مسئولین وکارکنان و اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخشهای مختلف تحقیقاتی و آموزشی مرکز شرکت نموده و به پرسشهای کارکنان پاسخ دادند. همچنین این هیئت با تعدادی از اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و کارشناسان مرکزدرباره مسائل و مشکلات مرکز مصاحبه نموده وبا ارایه و توزیع فرم وپرسشنامه ارزشیابی مدیریت مرکز را مورد ارزیابی قراردادند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران