ارائه بيش از145 هزار نفر ساعت آموزش هاي فني و حرفه اي در بخش صنایع در استان یزدمدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد گفت: در 10 ماهه سال جاري بیش 145 هزاروپانصد نفر- ساعت آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي در بخش صنایع و صنوف در آموزش فنی و حرفه ای استان ارائه شده است.

  به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ، افضلی افزود:  در راستای تربیت نیروی ماهر و متخصص و کار آمد و همچنین ارتقاي مهارت نیروی انسانی در واحد های تولیدی و صنعتی در 10 ماهه سال جاري 145هزار وپانصد وهیجده  نفر ساعت آموزش هاي مهارتي در بخش صنایع و صنوف استان ارائه شده است.

وي افزود: با برگزاري 22 دوره آموزشي براي 441نفر، بیست ونه هزار ونهصد هفتاد وهفت  نفرساعت آموزش هاي مهارتي در بخش اصناف ارائه شده است. 

مدير كل آموزش فنی و حرفه ای استان تصريح کرد: با برگزاري 110دوره آموزشي براي 1859 نفر ، 115هزار وپانصد وچهل ویک نفرساعت آموزش هاي مهارتي در كارگاههاي جوار كارگاهي و ضمن كار  ارائه شده است. 

وی یادآور شد: امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر وکار آمد از عوامل کلیدی و انکار ناپذیردر توسعه اقتصادی واجتماعی هر کشور محسوب می گردد.

وی ادامه داد:  برنامه های مراكز آموزش فني و حرفه اي شهرستانها در این بخش از طریق مدیریت آموزش در صنایع و صنوف با همکاری واحدهای تولیدی از طریق مراکز جوار کارگاهی و جوار کارخانه ،آموزش ضمن کار و صنوف انجام  می گیرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران