دوره ترویج فرهنگ نماز(طرح مبین ) 

حضور طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه
دردوره ترویج فرهنگ نماز(طرح مبین ) در مدارس به میزبانی معاونت اداره کل ومدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران