معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور:تغيير رويكرد ارائه آموزش هاي مهارتي به صورت هدفند و نتيجه گرامعاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت در گردهمايي مديران ستادي و استاني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور، از تغيير رويكرد ارائه آموزش هاي مهارتي به صورت نتيجه گرا و هدفمند خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، حميدرضا ثابت نژاد با اشاره به تهيه پيش نويس سند تدوين برنامه آموزشي و اجرايي سال 1397 سازمان، اظهار داشت: پيش نويس با توجه به اسناد بالادستي از قبيل سند چشم انداز ايران 1404، سياست هاي كلي اشتغال و نظام اداري، قانون كار، اقتصاد مقاومتي، برنامه ششم توسعه و ... تهيه شده است.

وي با اعلام اين مطلب كه پيش نويس مذكور با در نظر گرفتن گروه هاي هدف تهيه شده است، بيان داشت: سند برنامه آموزشي و اجرايي سال 97 در 6 راهبرد و 26 سياست و با رويكرد جامعه پذيري مهارت ها، انطباق آموزش ها با نياز بازار كار، دسترسي آسان ذينفعان به آموزش ها، قابليت اشتغال زايي آموزشس ها تدوين شده است.

به گفته معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت تقويت و توسعه فرهنگ سازماني،اعتقادي و ارزشي، توسعه فرهنگ مهارت آموزي و كارآفريني، توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي مبتني بر نياز بازار كار و ... از راهبردهاي سند برنامه آموزشي و اجرايي سال 1397 اين سازمان مي باشد.

وي در ادامه تصريح كرد: راهبردهاي سند مذكور با هدف تبيين نقش مهارت آموزي در ايجاد كسب و كار و كارآفريني، ساماندهي اجراي آموزش و استانداردها و منابع آموزشي، ارتقاء شايستگي هاي حرفه اي مربيان، افزايش شأن و جايگاه مهارت آموزي در جامعه، استقرار نظام آموزش هاي مهارتي با رويكرد تقاضامحوري و سفارش پذيري و ... تهيه شده است.

حميدرضا ثابت نژاد جمعيت فعال و غيرفعال اقتصادي، خريد خدمات آموزشي، آموزش هاي مجازي، آموزش در مراكز و ساير دستگاه هاي اجرايي را از گروه هاي هدف اين برنامه آموزشي برشمرد.

پيش نويس سند تدوين برنامه آموزشي و اجرايي سال 1397 پس از ارائه نظر مديران و كارشناسان استاني اين سازمان بر اساس ظرفيت ها و آمايش منطقه اي نهايي و منتشر خواهد شد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران