در گردهمايي مديران ستادي و استاني سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور مطرح شد: توسعه فرهنگي و نسلي در گروي توسعه آموزش هاي مهارتي استمعاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور گفت: رفع نگراني نسلي و فقر مهارتي، مسؤوليت اصلي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور است

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان یزد، دكتر سليمان پاك سرشت در گردهمايي مديران ستادي و استاني اين سازمان، امروز پنجم بهمن ماه گفت: توسعه مهارت آموزي در اصل توسعه توانمندي تمدني و نسلي است كه اگر توسعه منابع انساني به عنصر مهارت صورت نگيرد با تأخر فرهنگي مواجه مي شويم. 

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با تأكيد بر اهميت نگرش ها و ارزش هاي سازماني گفت: پايبندي به اين ارزش ها باعث مي شود كه منطبق با محيط عمل كرده و جايگاه سازماني ما به درستي تعريف شود.

وي در ادامه تأكيد كرد: ما در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تنها متولي اصلي مهارت آموزي هستيم و مهارت ها در توسعه فرهنگي بسيار ارزشمند هستند.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: رفع نگراني نسلي و فقر مهارتي مسؤوليت اصلي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است و گفتمان مهارت آموزي بايد به گفتمان اصلي ما تبديل شود.

وي با تأكيد بر اين كه جامعه نيازمند گفتمان مهارتي است، افزود: تك تك افراد در ايجاد اين تحول مؤثر هستند و به ويژه ما در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نقش مهمي را در توسعه فرهنگ مهارت آموزي برعهده داريم.

رييس اين سازمان افزود: اميدواريم كه برگزاري اين نشست ها منجر به كسب توفيقات در مسير آينده سازمان شود و به ذهنيات و رويكرد مشتركي دست يابيم.

دكتر پاك سرشت با اشاره به رسالت مهارت آموزي اين سازمان گفت: بايد توجه كنيم در حوزه هاي مختلف از جمله انتصابات، تصميم گيري ها و حل مسأله هاي پيش رو تا چه حد به مهارت ها و صلاحيت هاي لازم و اخلاق حرفه اي مجهز و پايبند هستيم.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اظهار داشت: در مقطع زماني كنوني جامعه بيش از هميشه به خدمات و برنامه هاي تحولي و جديد اين سازمان نيازمند است.

دكتر پاك سرشت افزود: تغييرات و تحولات در صورتي كه انديشمندانه و هوشمندانه متناسب با نيازهاي محيط انجام شود، منجر به ارتقاي اثربخشي سازماني و بهبود محيط و جامعه مي شوند.

وي با تأكيد بر توسعه ارتباطات بين دستگاهي گفت: آموزش هاي مهارتي بايد در قالب آموزش هاي هدفمند، فعال و اثربخش ارائه شود.

رييس اين سازمان تصريح كرد: درآموزش هاي هدفمند، گروه هدف و نوع آموزش (آموزش هاي انعطاف پذير) مشخص مي شوند.

دكتر پاك سرشت افزود: آموزش هاي مهارتي، آموزش هاي فعال هستند كه بايد در بهره وري فردي و اجتماعي افراد مؤثر واقع شوند و ارائه آموزش هاي فعال مستلزم يك واكنش و اراده فعال است.

وي در ادامه با تأكيد بر نقش مؤثر منابع انساني سازمان در تحقق اهداف سازماني و سلامت جامعه گفت: انتظار مي رود كه همكاري مديران وكاركنان در ستاد و استان ها با حفظ شأن وكرامت انساني و ارتقاي رضايتمندي سرمايه هاي انساني صورت پذيرد. 

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در خاتمه تأكيد كرد: تمام تلاشمان را خواهيم كرد تا با بهره گيري از ايده ها و نظرات همكاران ستادي و استاني در قالب سازماني منسجم و يكپارچه و با انگيزه و علاقه و فعالانه در مسير تحقق وظايفمان گام برداريم.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني وحرفه اي استان یزد، اين گردهمايي با موضوع؛ تبيين افق پيش رو؛ بازنگري در سياست ها و روش ها امروز؛ پنجم بهمن ماه در ستاد اين سازمان در حال برگزاري است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران