معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تأكيدكرد:ساماندهي ظرفيت ها و تحقق عدالت و رفاه سازماني در اولويت استدر راستاي رهنمودها و ابلاغ سياست هاي رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، مبني بر برنامه ريزي و ساماندهي امكانات و ظرفيت هاي رفاهي براي تكريم بيش از پيش همكاران و ارتقاي منزلت آنها برنامه هايي در دست اقدام مي باشد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد، نادر فخري، معاون توسعه مديريت و منابع در نشست بررسي ظرفيت هاي رفاهي اين سازمان گفت: تلاش خواهيم كرد با توسعه كمي و كيفي فعاليت ها در حوزه ورزش، بيمه هاي درمان تكميلي، مامورسراها، بازنشستگان،بيماران خاص،تعاوني ها و ... با اجراي عدالت و ارتقاء سطح رضايتمندي همكاران با توزيع مناسب منابع گام هاي مؤثري برداريم.

 وي افزود: با فراهم ساختن فضاي همدلي و همراهي و  ايجاد روحيه مشاركت جمعي و پويايي گروهي در همكاران، در راستاي ارزش آفريني سازمان حركت مي كنيم.

معاون توسعه مديريت و منابع اين سازمان گفت: اعتقاد داريم منابع انساني شايسته و با انگيزه عامل اصلي حيات سازماني مي باشند و اميدواريم با مديريت اثربخش نيروي انساني بتوانيم  از طريق  افزايش ضريب مشاركت همكاران اهداف سازماني خود را براي خدمت رساني مؤثر به كشور عزيزمان بيش از گذشته فراهم سازيم.

فخري تصريح كرد: در اين راستا توسعه كمي و كيفي برنامه هاي ورزشي و نهادينه كردن ورزش در دو سطح ستاد و استان ها  را با برگزاري مسابقات ورزشي و بهره مندي از ظرفيت هاي ورزشي ديگر ارگانها به صورت سالانه طبق دستورالعمل ابلاغي از سوي سازمان در نظر داريم.

وي در ادامه گفت: تقويت و بهينه سازي وضعيت مأمورسراها براي ارتقاي سطح خدمت رساني مؤثربه همكاران و خانواده آنها به ويژه در استانهايي كه فراواني حضور همكاران بيشتراست و فراگير نمودن خدمات بيمه درمان تكميلي (گروهي) در سراسر سازمان با بستر سازي مناسب و فراهم سازي شرايط مطلوب براي همكاران و خانواده آن ها از ديگر برنامه ها و اولويت هاي اين سازمان در حوزه رفاهي است.

فخري افزود: برگزاري نشست صميمي رياست سازمان با بازنشستگان به عنوان ذخاير ارزشمند سازمان و تكريم مادي و معنوي آن ها، توسعه خدمات تعاوني ها با ايجاد پيمان هاي راهبردي و ارائه خدمات مؤثرتر به صورت شبكه اي به همكاران از ديگر برنامه هاي معاونت توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور است.

معاون توسعه مديريت و منابع اين سازمان گفت:  تلاش خواهيم كرد با درايت و تدبير و نگاه راهبردي رييس سازمان در حوزه منابع انساني از اين فرصت ارزشمند در ارتقاي توانمندي منابع انساني استفاده نماييم و اين امر فقط با مشاركت و مسئوليت پذيري تك تك همكاران در سراسر كشور ميسر است.

فخري در خاتمه گفت: از همه همكاران عزيز و پرتلاش سازمان انتظار داريم، با حركت به سمت همگرايي و همدلي و با به كارگيري تمام قابليت هاي فردي، گروهي و سازماني، ما را در اين مسئوليت خطير همراهي كرده تا در جهت افزايش بهره وري و خدمت رساني مؤثر به همكاران و مردم شريف ايران اسلامي، همه با هم تلاش نمائيم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران