مهدی جمالی نژاد:

شهر یزد به یک گفتمان جدید نیاز داردشهردار یزد با تأکید بر وجود دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری و نیاز به ایجاد یک گفتمان جدید، از روزنامه ها خواست، کمک نمایند تا ضمن تعریف گفتمانی تازه، دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری تخریب شود.

مهدی جمالی نژاد در دیدار مدیر مسئول، نویسندگان و روزنامه نگاران گروه مطبوعاتی بشارت نو در شهرداری مرکز گفت: آنچه که ما بیشترین نیاز را به آن داریم، تعریف یک گفتمان جدید است.

شهردار شهر جهانی یزد در روز بیست و سوم دی ماه با سفارش بر تخریب و ریزش دیوار بی اعتمادی بین مردم و شهرداری، از روزنامه ها خواست در این راستا به یاری شهرداری بیایند، زیرا شهرداری برای خود مردم می باشد و تخریب جنس شهرداری، تخریب جنس مردم است.

وی همچنین خواستار این شد که کمک کنیم تا ذهنیت های منفی کمرنگ تر و رفاقت ها و صمیمیت ها بیشتر شود تا شهر پررونق شده و زمینه سرمایه گذاری در آن فراهم آید. 

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران