دانشگاه یزد تعداد 420 پایان نامه دانشجویی را در قالب لوح فشرده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان واسپاری کرد.

واسپاری420 لوح فشرده پایان نامه دانشجویی دانشگاه یزد درمرکز اسناد و کتابخانه ملی استانبه گزارش روابط عمومی تعداد 390 لوح فشرده پایان نامه دنشجویی درمقطع کارشناسی ارشد و 30 لوح فشرده پایان نامه دانشجویی، در مقطع دکتری ازدانشگاه یزد جهت واسپاریبه به مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد تحویل داده شد.

پایان نامه های انتقالی  به این مرکز در رشته های تحصیلی مهندسی صنایع، عمران, برق، علم اطلاع رسانی و مدیریت بازرگانی، زبان و ادبیات فارسی، الهیات، علوم سیاسی، مکانیک،مخابرات، شیمی، نقاشی و ریاضی محض است. این پایان نامه ها پس از گذراندن مراحل فهرست نویسی و آرشیو از طریق ثبت در سامانه الکترونیکی اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشور در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.

گفتنی است بر اساس قانون، کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی موظفند تا نسخه ای از پایان نامه دانشجویی مربوط به تحصیلات تکمیلی  را برای ثبت در کتابخانه ملی به این مرکز ارائه دهند. این مرکز نیز با به کارگیری روش های استاندارد اطلاع رسانی، امکانی را ایجاد کرده است تا ضمن حفظ حقوق معنوی پدید آورندگان، زمینه های استفاده محققان از این پایان نامه ها فراهم گردد
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران