در راستای ارتقا توانمندی اعضاء کمیته سنجش وارزشیابی مهارت صورت پذیرفت؛:برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تهیه و ممیزی پروژه های آزمون عملیدر راستای ارتقا توانمندی اعضاء کمیته سنجش وارزشیابی مهارت ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد،کارگاه آموزشی نحوه تهیه و ممیزی پروژه های آزمون عملی را با همکاری اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد، سرپرست واحد سنجش وارزشیابی مهارت استان  با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی تهیه و ممیزی پروژه های آزمون عملی مهارت محور ، بیان داشت: تهیه و ممیزی پروژه های آزمون عملی موجود یکی از راهکارهای ضروری در  ساماندهی و ارتقای آزمون های عملی و همچنین همسان سازی آزمون ها در کلیه مراکز استان می باشد که در این راستا ، در نظر است با کمک و توان مربیان رسمی و غیر رسمی مراکز دولتی و انجمن های صنفی آموزشگاههای آزاد استان این کار بنحو مطلوبی اجرا گردد .

سلطانی، خاطرنشان ساخت:. ارتقاء دانش و مهارت اعضاء کارگروه تخصصی تهیه و ممیزی پروژه های آزمون عملی مهارت محور را در حوزه سنجش مهارت ،از اهداف برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد.

در این کارگروه ارائه پیشنهادات ، در حیطه تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، منابع آزمون های عملی، تحقیق و پژوهش در زمینه پروژه های عملی مهارت محور ، برای تمامی حرفه ها و مشاغل مورد بررسی قرار می گیرد.

شایان ذکر است کارگاه آموزشی مذکور با حضور مسئولان سنجش مهارت مراکز دولتی و موسسات کارآموزی آزاد استان یزد در سالن ولایت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران