حضور تيم بانوان شهرداري يزد در مسابقات استاني بانوان کارمند دولت

تيم بانوان کارمند شهرداري يزد در مسابقات استاني کارمندان دولت، با کسب مقام هاي اول و سوم انفرادي در رشته آمادگي جسماني به رتبه سوم تيمي دست يافت.تيم بانوان کارمند شهرداري يزد در مسابقات استاني کارمندان دولت، با کسب مقام هاي اول و سوم انفرادي در رشته آمادگي جسماني به رتبه سوم تيمي دست يافت. تيم آمادگي جسماني شهرداري يزد متشکل از خانم ها طاهره يگانه ‌فرد، هانيه سادات اسلامي و مريم افضل آقايي در اين مسابقات، حضور يافت و پس از تيم هاي اداره کل ورزش و جوانان استان يزد (مقام اول) و دانشگاه علوم پزشکي يزد (مقام دوم)، موفق به کسب مقام سوم تيمي شد. گفتني است در بخش انفرادي مسابقات آمادگي جسماني، طاهره يگانه فرد در رده سني چهارم، مقام اول و هانيه سادات اسلامي در رده سني سوم، مقام سوم را کسب نمودند. در رشته واليبال نيز تيم شهرداري يزد متشکل از خانمها مريم افضلآقايي، طاهره يگانهفرد، فرنوش فروتن، اکرم دهقاني، مرضيـه ميرحسيني، مريم ابوالمعصومي، زينب گورآبادي، اعظم چارجوهر، محبوبه مشرفي و مرضيه نوفرد در اين مسابقات شرکت کرد و در مرحله مقدماتي، رتبه سوم را کسب نمود.

تيم بانوان کارمند شهرداري يزد در مسابقات استاني کارمندان دولت، با کسب مقام هاي اول و سوم انفرادي در رشته آمادگي جسماني به رتبه سوم تيمي دست يافت.

مسابقات استاني بانوان کارمند دولت، توسط اداره کل ورزش و جوانان استان يزد با هدف هم افزايي واحدها و افزايش روحيه کار تيمي در هر دستگاه و نيز ايجاد تعامل بيشتر بين دستگاه هاي اجرايي مختلف، در پنج رشته ورزشي شامل طناب کشي، آمادگي جسماني، دارت، تنيس روي ميز و واليبال برگزار شد.

   مسابقات آمادگي جسماني در محل سالن شهيد صدوقي(ره)يزد و با حضور تيم هايي از دانشگاه علوم پزشکي، اداره کل ورزش و جوانان، دارايي، شهرداري، برق، بنياد شهيد، استانداري و جهاد کشاورزي به انجام رسيد.

   تيم  آمادگي جسماني شهرداري يزد متشکل از خانم ها طاهره يگانه ‌فرد، هانيه سادات اسلامي و مريم افضل آقايي در اين مسابقات، حضور يافت و پس از تيم هاي اداره کل ورزش و جوانان استان يزد (مقام اول) و دانشگاه علوم پزشکي يزد (مقام دوم)، موفق به کسب مقام سوم تيمي شد.

   گفتني است در بخش انفرادي مسابقات آمادگي جسماني، طاهره يگانه فرد در رده سني چهارم، مقام اول و هانيه سادات اسلامي در رده سني سوم، مقام سوم را کسب نمودند.

در رشته واليبال نيز تيم شهرداري يزد متشکل از خانم‌ها مريم افضل‌آقايي، طاهره يگانه‌فرد، فرنوش فروتن، اکرم‌ دهقاني، مرضيـه ميرحسيني، مريم ابوالمعصومي، زينب گورآبادي، اعظم چارجوهر، محبوبه مشرفي و مرضيه نوفرد در اين مسابقات شرکت کرد و در مرحله مقدماتي، رتبه سوم را کسب نمود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران