گزارش تصویری:حضور پرسش گران طرح نظر سنجی مشارکت شهروندان در تعیین اولویت های بودجه سال 97 شهرداری یزدگزارش تصویری:حضور پرسش گران طرح نظر سنجی مشارکت شهروندان در تعیین اولویت های بودجه سال 97 شهرداری یزدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران