همدلی طبسیا درتهران همایش طبسی‌های مقیم تهران در مجموعه ورزشی فرهنگی شهید گرکانی برگزار شد.همدلی طبسیا درتهران

همایش طبسی‌های مقیم تهران به منظور هم اندیشی برای توسعه متوازن شهرستان طبس در تهرانپارس مجموعه ورزشی فرهنگی شهید گرکانی برگزار شد.

معاونت استانداری و فرمانداری ویژه طبس میزبان این همایش بود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران