بازدید طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس از اداره هواشناسی سینیوپتیک شهرستان طبسبه گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس

بازدید طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس از اداره هواشناسی  سینیوپتیک شهرستان طبس و دیدار با مدیر کل هواشناسی استان مهندس خندان رو


در این بازدید  مهندس خندان رو از فعالیت های ان اداره و گزاارشی ازفعالیتهای که در شهرستان در حوزه مربوط انجام میشود را  به معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ارئه نمود 

واز ریاست و کارکنان اداره هواشناسی طبس  که با کمبودهای موجود مشغول خدمت هستند تقدیر و تشکر کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران