تخريب ساختمان تجاري غير مجاز در بلوار شهيد عابديبه گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي معاون خدمات شهري منطقه، يك مورد تخريب ساختمان تجاري واقعدر بلوار شهيد عابدي پس از صدور راي قطعي از كميسيونهاي ماده صد و طي مراحل قانوني و اخذ حكم از دادسرا با هماهنگي واحد حقوقي، حراست، عمران، اجرائيات و اجراي احكام منطقه به مرحله اجرا درآمد.

وي خاطر نشان ساخت: اين منطقه آراء تخريبي قطعي شده كميسيون ماده صد را با رعايت اصول ايمني و الزامات قانوني مورد اجرا قرار خواهد داد.

 سلماني مدير منطقه ضمن تشكر از كليه عوامل اجرائي ابراز اميدواري كرد با اين حركت، ساخت و سازهاي غير مجاز روند روبه كاهش خواهند داشت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران