نشست مشترک مسئولین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان با مدیریت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان یزدمسئول آموزش درصنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان از نشست مشترک مسئولین اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان با مدیریت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد: ندافیون در تکمیل خبر گفت: هدف از تشکیل این نشست بررسی مسائل ومشکلات مدیریت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان با محوریت موضوع آزمون های پایان دوره و ادواری عنوان نمود .

مسئول آموزش درصنایع اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان افزود :اين نشست مشترک باحضور رییس اداره سنجش وارزشیابی مهارت استان ، مديرمنابع انسانی شرکت توزيع برق استان ،سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای آزادگان و کارشناسان آموزش شرکت توزیع برق در محل دفترمدیریت شرکت توزیع برق تشکیل گردید .

در این نشست رییس اداره سنجش وارزشیابی مهارت استان اظهار داشت:توانمندسازی کارگران و شاغلين در حوزه صنعت باتوجه به پيشرفت  تکنولوژی يکی از نيازهای اساسی در يک جامعه است که سازمان آموزش فنی و حرفه ای متولی برگزاری اين آموزشها و توانمندسازی  و ارتقا سطح مهارتی افراد در کشور می باشد .

وی افزود : اجرای آزمون های پایان دوره ویژه صنایع نیز به صورت آزمون الکترونیکی انلاین برگزار وگواهی نامه بین المللی برای قبول شدگان صادر خواهد گردید .

در ادامه مديرمنابع انسانی شرکت توزيع برق استان ضمن تقدیر وتشکر از مسئولین اداره کل اموزش فنی وحرفه ای استان بویژه اقای ندافیون در خصوص اجرای دوره ای اموزشی مهارتی ویژه پرسنل شرکت توزیع برق استان  اظهار داشت : بايد توانمندسازی مهارتی و آشنايی افراد با تجهيزات مورد نياز  لحاظ گردد چون آموزشهای فنی و حرفه ای محور کار آفرينی و بهره وری منابع انسانی است و این آموزش ها می تواند بخشی از اين نياز ر ا در جامعه هدف شرکت توزیع برق استان تامين نمايد.

شايان ذکر است در اين نشست راهکاری افزايش همکاري های آموزشی ،نحوه اعطای مجور مرکز جوار کارگاهی به شرکت ،چگونگی برگزاری دوره های مهارتی و آزمون های عملی پایان دوره وآزمون های ادواری ويژه افراد  شاغل در صنعت برق و همچنين برگزاری دوره های مهارتی ويژه خانواده های اين افراد مورد بحث و بررسی قرارگرفت .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران