دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش¬شناسی دانشگاه یزد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد بازدید کردند

بازدید دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش¬شناسی دانشگاه یزد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزدبه گزارش روابط عمومي مركز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، در طی درخواست مکرر گروه علم اطلاعات و دانش¬شناسی دانشگاه یزد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، جهت آشنایی دانشجویان با فعالیتهای این مرکز روز یکشنبه مورخ 12 آذرماه96، 38 نفر از دانشجویان ورودی جدید رشته علم اطلاعات و دانش¬شناسی دانشگاه یزد از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد بازدید کردند. در این بازدید خانم توکلی کارشناس اسناد این مرکز، بخشی از وظایف و روند فعالیت های این مرکز در حوزه اسناد از جمله فهرست نویسی اسناد و هچنین آقای شریفی کارشناس کتابداری این مرکز، به تشریح فعالیتهای کتابخانه ملی در مراکر استانها از جله فیپا، شابکا، شاپا و... برای دانشجویان پرداختند. این بازدید ها در راستای تعامل و همکاری دانشگاه یزد با مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد صورت پذیرفت.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران