سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

مناسب سازی معابر برای معلولان در دستور کار متولیان امور ساخت و ساز و شهرداری های استان