گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزدگزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد


سید ابوالفضل میروکیلی گفت : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم با حضور دکتر ولی زاده، کارآفرین برتر ایرانی و صاحب چندین برند معروف مواد غذایی به همت  انجمن علمی مدیریت صنعتی یزد در دانشگاه یزد برگزار شد
دبیر روابط عمومی سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم گفت: نشست صمیمی کارآفرین یزدی با استقبال دانشجویان در رشته مدیریت و دیگر رشته های دانشگاه یزد روبرو شد که نشان از آگاهی دانشجویان نسبت به اهمیت مقوله کار آفرینی است.
میروکیلی افزود: در این سمینار موضوعات پایه ای، کلیدی و مفهومی به صورت عینی و با مثالهای واقعی به دانشجویان بیان شد موضوع که می تواند به مرور در دانشجویان را به عنوان کارآفرینان فردا سوق دهد.
مدرس کارآفرینی خاطر نشان کرد: دکتر ولی زاده، یکی از صنعتگران و کارآفرین موفق و به نام یزدی است که فعالیت خود را از صفر آغاز کرده است و دراین جلسه جزییات زندگی و کار خود راتشریح کردند، این موضوع می تواند به عنوان نقطه اتکا و امید دانشجویان برای رسیدن به کارآفرینی در سطح استان و ملی باشد.
سید ابوالفضل میروکیلی گفت: امیدواریم با ادامه چنین جلساتی، روح کارآفرینی در کالبد دانشگاه دمیده شود و بدین گونه دانشجویان بتوانند بدون نگرانی از بیکاری پس از دانش آموختگی با تجربه و امید وارد جامعه کار شوند.

 

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

  

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش: گزارش تصویری : سمینار مدیریت کسب و کار در هزاره سوم در دانشگاه یزد

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران