معاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور: اعتبارسنجي همسو با اهداف سازماني منجر به اثر بخشي مي شودمعاون وزير و رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در نشستي كه با حضور مسؤولان و كارشناسان معاونت آموزش، یکم آذر ماه سال جاري برگزار شد، بر اعتبارسنجي مراكز آموزشي اين سازمان همسو با اهداف سازماني تأكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان یزد : دكتر سليمان پاك سرشت، معاون وزير و رييس اين سازمان در اين نشست گفت: براي اثربخشي اعتبارسنجي مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور بايد موانع موجود و تهديدهاي پيش رو شناسايي شوند.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در ادامه تأكيد كرد: اعتبارسنجي مراكز آموزشي بايد همسو با اهداف سازماني صورت گرفته تا سنجش مراكز به درستي انجام شود.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه گفت: اين كه ارزيابي هاي صورت گرفته در اعتبارسنجي از اعتبار لازم برخوردار باشد، امري ضروري است و بايد توجه كرد كه طرح اعتبارسنجي كارآئي و سپس اثربخشي داشته باشد.

وي تأكيد كرد: اجراي طرح اعتبارسنجي مراكز آموزش فني و حرفه اي كشور بايد براساس الگويي مبتني بر نياز بازار كار انجام و در نهايت منجر به اعتباربخشي مراكز آموزشي اين سازمان شود.        

دكتر پاك سرشت گفت: طرح اعتبارسنجي مراكز آموزشي اين سازمان در بخش اجرا نيازمند الزامات و لوازم عملكردي و در بخش ديگر مستلزم ساز و كارهاي لازم است.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تصريح كرد: در اعتبارسنجي مراكز آموزشي تمامي حوزه هاي عملكردي مراكز از جمله آموزش و سنجش بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.

     وي با اشاره به اهميت نقش مربيان سازمان در تحقق اهداف سازماني گفت: در عملكرد مراكز آموزشي علاوه بر مربيان، رؤسا و كاركنان مراكز، همكاران ادارات كل استان ها و ستاد سازمان نيز نقش داشته و حاصل كار درست اين زنجيره منجر به بهره وري مي شود.

دكتر پاك سرشت همچنين با تأكيد بر بازنگري و بهبود نظام ارتقاي كاركنان سازمان به كارگيري معيارها و شاخص هاي درست ارزيابي را ضروري دانست و گفت: نظام سنجش بايد با اهداف سازماني منطبق و خروجي نهايي آن بهبود عملكرد سازمان باشد.

وي در ادامه گفت: به منظور ارتقاي انگيزه و بهره وري همكاران بايد معيارهاي درست و عادلانه در نظام پاداش كاركنان لحاظ شود تا كارآئي منجر به اثربخشي و تحقق اهداف سازماني شود.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران