در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای صورت گرفت: تشکیل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندیمدیر کل اداره آموزش فنی و حرفه ای استان از تشکیل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندی در این اداره کل خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد : افضلی در تکمیل خبر گفت:کمیته ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و حقوق شهروندی با حضور معاون اداری و پشتیبانی،معاونت آموزش ،پژوهش و برنامه ریزی ، دبیر کمیته ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و سایر اعضاء در اداره کل تشکیل شد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای افزود: باعنایت به ارزیابی بعمل آمده از سوی دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان در سال 1395از ادارات استانی ، اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان یزد موفق به کسب عنوان دستگاه برتر در دو حوزه حجاب و عفاف و صیانت ازحقوق شهروندی گردیده است .

درادامه دبیر ستادبه ارائه گزارش در خصوص نقاط قوت وضعف اداره در دوحوزه پرداخته وسپس اعضاء ستاد نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را جهت ارتقاء کیفیت و کمیت خدمات در حوزه ستاد صیانت وحجاب وعفاف ارائه نمودند.

در پایان جلسه توسط مدیر کل  از زحمات اعضاء ستاد با اهداء لوح تقدیر تجلیل به‌عمل آمد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران