بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد از خانه سالمندان نشاط و عیادت از سالمنداندانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن بازدید از خانه سالمندان نشاط مهریز از سالمندان عیادت نمودند و موجب شادی و آرامش خاطر سالمندان عزیز شدند.

در این بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اهدا گل به سالمندان آرامش خاطر را برای این عزیزان به ارمغان آوردند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران