شهردار یزد همزمان 16 ابلاغ صادر کرد

پروفسور جعفر جعفری و دکتر محمد حسین پاپلی یزدی به عنوان مشاوران شهردار یزد معرفی شدندبا صدور 16 ابلاغ از سوی شهردار یزد، نُه پست در میان مدیران شهرداری جابجا و برای تصدی هفت پست دیگر، از افراد متخصص خارج از بدنه شهرداری استفاده شد که در میان آنها نام افراد شهیری همچون پروفسور جعفر جعفری و دکتر محمد حسین پاپلی یزدی می درخشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد در روز دوشنبه هشتم آبان ماه، مهدی جمالی نژاد در یک اقدام کم سابقه، اقدام به صدور 16 ابلاغ به صورت همزمان کرد و با نُه جابجایی درون سازمانی و استفاده از هفت متخصص خارج از بدنه شهرداری که نام اساتیدی از جمله پروفسور جعفر جعفری و دکتر محمد حسین پاپلی یزدی در میان آنها به چشم  می خورد، این مطلب را گوشزد نمود که کار علمی و اصولی در حوزه های مختلف شهرداری شهر جهانی یزد اهمیت فوق العاده ای دارد.

خاطر نشان اینکه شهردار یزد در احکام جداگانه ای محمود دهقان را به عنوان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مهدی فعالی را به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی،  مجتبی فرهمند را به عنوان معاون معماری و شهرسازی، محمد علی سلمانی ندوشن را به عنوان مدیر منطقه یک، سید ابوالفضل کشفی را به عنوان مدیر منطقه دو، محمد رضا حفیظی را به عنوان مدیر منطقه سه، علیرضا مشایخی را به عنوان مدیر منطقه چهار، پروفسور جعفر جعفری را به عنوان مشاور شهردار در حوزه گردشگری، دکتر محمد حسین پاپلی یزدی را به عنوان مشاور شهردار در آمایش شهری، علی اکبر جعفری ندوشن را به عنوان مشاور شهردار در حوزه سرمایه گذاری، محمد رضا اولیاء را به عنوان مشاور در زمینه معماری و میراث فرهنگی، محمود توحید فر را به عنوان مشاور شهردار در امور عمرانی، محمد رضا شفیعی را به عنوان رئیس ساز