برگزاری شورای تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی

برگزاری سومین جلسه شورای تحقیقات مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزد درسال 1396سومین جلسه شورای تحقیقات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد درسال جاری با حضوراعضاء در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد برگزار گردید .دراین جلسه تعداد 10 طرح تحقیقاتی مصوب و گزارش جامعی از حوزه آموزش و ترویج ارایه گردید.عناوین طرح ها عبارتند از:

بررسی امکان کاشت گیاه استویا در خاک های شور و شرایط کم آبی، دستیابی به ارقام انار تجاری بی دانه از طریق دو رگ گیری، سرشاخه کاری درختان گردو دهستان شیر کوه با استفاده از ارقام منتخب گردو، تاثیر محلول پاشی محلول روناس در کنترل پسیل پسته ( تحقیقی و ترویجی) ، تاثیر محلول پاشی کائولن فرآوری شده در کنترل پسیل پسته ( تحقیقی و ترویجی) ، اثرات هرس بر دیرزیستی و استمرار حیات گیاه اشنان در مناطق بیابانی ( مطالعه موردی اشنان زارهای حاشیه کویر سیاه کوه استان یزد)، بررسی و انتخاب در توده ها و نسلهای درحال تفکیک جو در شرایط شور، مقایسه عملکرد لاین های جو متحمل به شوری در شرایط زارعین ( تحقیقی و ترویجی) ، مقایسه عملکرد لاین های جو در شرایط زارعین ( تحقیقی وترویجی)، مقایسه عملکرد لاین های گندم اقلیم معتدل در شرایط زارعین ( تحقیقی و ترویجی)

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران