مسجد ملازينل یزدمسجد ملازينل                   شماره ثبت ملّي  :    6555

 

 

 

 

موقعيت مكاني :

مسجد ملّا زينل درمحلة فهادان ، كوچۀ كتابخانه (‌كوچۀ سازمان ميراث فرهنگي ) واقع است .

باني

 

درمتون قديمي يزد نام باني بنا مشخص نشده است، امّا به نظر مي رسد طبق اظهارات مطّلعين محلي شخص خيري به نام ملازينل باشد.

       

 

 منابع تاريخي

 

درهيچ يك از متون تاريخي يزد نامي از مسجد مذكور نيامده است .

 

 

مشخصات

 

مسجد به فاصله يازده پله پايين تر از سطح كوچه قرار دارد . درب ورودي چوبي داراي گره چيني (‌منبّت كاري ) مختصرو سردرمسجد طاق جناقي دارد .كف مسجد وراهرو با موزائيك وپشت بام ونماي خارجي مسجد با كاه گل اندود شده است . پوشش داخلي مسجد ازگچ مي باشد . مسجد منحصر به گرمخانه و فاقد تابستانخانه ، بادگيرو صحن می باشد.همچنين مسجد دونورگير مرمري (‌گلجام ) درسقف دارد و مسقف به طاق وتويزه با قدّ پاي كوتاه و دارای دو اشكوب (‌كمرپوش) مي‌باشد.

 ازاجزای دیگرمسجدمي‌توان به دو پنجره فلزي درقسمت فوقاني ضلع غربي ودو صفه اشاره نمود. درقسمت تحتاني نيم طبقه با قوس دسته سبدي ودرضلع شرقي نيز درقرينه آن دو صفه وجود داردكه فاقد طاقچه است .محراب مسجد ساده است که بخشي ازآن با آجر وبقيه با گچ پوشيده شده وداراي فرورفتگي مختصر است . طاقچه اي نيز در جنب محراب ديده مي‌شود .

بر روي يكي از زيلوهاي آن (( محله فهادان ، كوچه كتابخانه ، سنه 1320 )) نوشته شده است . با توجّه به فضاي معماري وزيلوي موجود در آن قدمت مسجد به عصر قاجار بر مي رسد .

 

 

كتيبه هاي تاريخي

 

اين مسجدبا استناد به مندرجات تاريخي وپژوهشهاي تاريخي فاقد كتيبه است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران