حضور شهردار یزد در سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشیشهردار یزد که به اتفاق چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر در محل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی حضور یافته بود درخصوص رویکرد فرهنگی در اداره شهر و عدم وجود شائبه سیاسی در فعالیت های شهرداری یزد سفارش نمود.

مهدی جمالی نژاد با حضور در محل سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تاکید نمود: با وجود اینکه توجه زیادی به اقدامات عمرانی دارم، رویکرد من در اداره شهر، فرهنگی است.

شهردار یزد با اشاره به این مطلب که هیچ کاری از شهرداری نباید شائبه سیاسی داشته باشد گفت: ما شهردار همه اقوام، همه ادیان و همه جریان ها هستیم.

وی اظهار داشت: مشخص شدن مرز وظایف سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی با دیگر سازمان ها و دستگاه ها برای جلوگیری از موازی کاری و آشفتگی های مأموریتی ضروری است.

شهردار دوره پنجم شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: با توجه به اینکه تمام مباحث اجتماعی، فرهنگی و ... در درون این سازمان متمرکز شده، سازمان مذکور باید خیلی پر قدرت و با دست باز حرکت کند و برای جلوگیری از موازی کاری ها و آشفتگی ها، مرز وظایف سازمانی باید مشخص باشد.

جمالی نژاد بیان داشت: ما در اصفهان برای جلوگیری از موازی کاری در انجام اقدامات فرهنگی دستگاه های مختلف، رصدخانه فرهنگی تشکیل داریم.

وی با بیان اینکه در انجام اقدامات، باید پشتوانه علمی و تخصصی داشته باشیم، سفارش نمود افرادی که در کارگروه های مختلف به کار گرفته می شوند اما باید متخصص، متعهد و در عین حال برای عموم مردم از اقشار و طیف بندی های مختلف اجتماعی و سیاسی باشند.

در این جلسه محسن ابوترابی، سیدحسین آزادی، سپنتا نیکنام، ونوس عامری و الهه جورابی از اعضای شورای اسلامی شهر نیز شهردار یزد را همراهی می کردند.

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران