نگاهی به قیام خونین ۱۷ شهریور 1357 - عکسهای کمتر دیده شده