عقد تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه آموزشی فیمابین مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی یزد و سازمان بسیج مهندسین كشاورزیدر جلسه ای با حضور مسئولین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی،تفاهم نامه همکاری آموزشی در خصوص اجرای دوره های آموزشی بهره برداران بخش کشاورزی فیمابین  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی یزد و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی یزد به امضاء طرفین رسید. دراین جلسه آقای دکتر طباطبایی  رئیس مرکز تحقیقات و آموزش و معاونین ایشان آقایان دکتر سالم ، دکتر اسمعیل زاده وهمچنین مسولین اداره بهره برداران مرکز تحقیقات و آموزش آقایان زائرالحسینی و جبلی و آقای مهندس میرعلی مسئول سازمان بسیج مهندسین کشاورزی یزد و آقای یاوری کارشناس این سازمان حضور داشتند. 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران