مسجد بازارچه یزدمسجد بازارچه                                  شماره ثبت ملّی  :   -

 

 

 

 

موقعیت مكانی :

مسجد بازارچه درضلع غربی خیابان امام خمینی ، محلّة بازارنو ، جنب خانۀ امام حسینی واقع است .

بانی

درهیچ یك از متون تاریخی یزد‌ نامی از مسجد مذكور نیامده است . 

 

منابع تاریخی

ایرج افشاردر یادگارهای یزدچنین آورده است: «مسجد بازارچه درمحله ی بازارنو که میرزا محمدعلیمدرس در 1352ساخت»

 

مشخصات بنا

مسجدبازارچه از یك گرمخانهكوچك تشكیل گردیده وبرروی درب ورودی‌چوبی ‌ دو لنگه آن با خط نستعلیق عبارت ( عجلوابالتوبه قبل الموت / عجلوا بالصلوه قبل الفوت . میرزا محمدعلی مدرس1302 ) نقر شده است .

سردر مسجد آجری و گچی می باشد . مسجد مسقفبه طاق و تویزه با قوس جناقی استکه نورگیر مرمری ( گلجام ) در سقف آن تعبیه شدهاست. در قسمت فوقانی ضلع غربی مسجدطاقچه و در ضلع جنوبی ، محراب گچی ساده دیده میشود . طاق نمای دیگری نیزدر ضلعشمالی به چشم می خورد .كف گرمخانه باآجرفرش شده است. ازارة گرمخانه حدود نیم متر با آجر و نمای خارجی و پشت بام مسجدبا كاهگل پوشیدهشده است .

بر روی یكی از زیلوهای مسجد این عبارتبافتهشده :« وقف شرعی آقای احمد بشارت فرزند حاج محمد بشارت این یك فرد زیلو برمسجدبازار نو بیرون نبرند مگر جهت تطهیر سنه 1332 » .

باتوجه به فضای معماری ومصالح به كار رفته در ساختمان مسجد و همچنین نوع معماری آن ،‌قدمت مسجد به عهدقاجار بر می گردد .

 

كتیبه های تاریخی

اكنون درمسجد بازارچه هیچگونه كتیبه و نوشته تاریخی وجود ندارد .

برچسب‌ها : مسجدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران