گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزداعضای شورای اسلامی شهر یزد از رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید بازدید کردند.

 رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید از مهمترین پروژه های شهرداری یزد بود که در روز سی ام مرداد ماه، مورد بازدید تنی چند از اعضای شورای اسلامی چهارم شهر یزد قرار گرفت.
جمعی از خبرنگاران رسانه های گروهی یزد از برخی طرح های عمرانی ، فرهنگی و ورزشی این شهرستان بازدید کردند.
 در این بازدید که رییس و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهردار و مسئول ترافیک و عمران شهردار یزد نیز حضور داشتند خبرنگاران از چمن مصنوعی مریم آباد ، پل شهید قهاری ، خیابان قیام، بلوار بسیج و تکیه امیر چقماق بازدید کردند.
در این بازدید رییس شورای اسلامی شهر یزد به ضرورت اطلاع رسانی خبرنگاران از طرح های فرهنگی ورزشی انجام گرفته در این شهرستان تاکید کرد.
حجت الاسلام عباس زارع افزود: اجرای طرح های مختلف عمرانی در یزد با همت و تلاش مسئولان و پیگیری مردم انجام گرفته و باید تداوم یابد.همچنین به سئوالات خبرنگاران رسانه های گروهی در خصوص طرح ها و برنامه های شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد پاسخ داده شد.

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعید

 

 

گزارش تصویری : بازدید اعضای شورای چهارم شهر یزد از پروژه های عمرانی شهرداری یزد رواق سازی و بدنه سازی چهار راه بعثت، خیابان قیام، رفیوژ میانی خیابان سلمان فارسی، بهسازی و محوطه سازی آب انبار رستم گیو، مجموعه ورزشی امام سجاد (ع) مریم آباد و تقاطع غیر همسطح شهید قهاری سعیدکاربران آنلاین

نظرهای کاربران