ده کاندیداهای مطرح شهرداری یزدمنتخبین شورای پنجم پس از بحث و بررسی و مطالعه، از میان نزدیک به چهل نفر کاندیداهای اولیه شهردار یزد، از 10 نفر به منظور ارائه برنامه و مصاحبه حضوری دعوت به عمل آوردند.

اسامی دعوت شدگان به ارئه برنامه برای شهرداری یزد به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل می باشد:

1- علی افخمی (کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی کشور، تهران)

2- محمد رضا بابایی (دکترای علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصول الدین تهران)

3- سید محمد پژمان (کارشناس ارشد مدیریت دولتی از مرکز آموزشی مدیریت دولتی)

4- علی اکبر جعفری ندوشن (دکترای حقوق از دانشگاه تربیت معلم)

5- محمد حسین جعفری (دکترای حقوق از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران)

6-مهدی جمالی نژاد (دكترای برنامه ريزي شهري از دانشگاه اصفهان)

7- محمد حسن خادم زاده (دکترای معماری از دانشگاه تهران)

8- سید محمد رضا سید حسینی (مهندسی راه و ساختمان)

9- محمد مهدی شرافت (مهندسی طراحی صنعتی از دانشگاه تهران)

10- کاظم مندگاری (دکترای معماری از دانشگاه تهران)

ده کاندیداهای مطرح شهرداری یزد (اسامی دعوت شدگان به ارئه برنامه برای شهرداری یزد)
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران