مسجد جوی بلبل یزد
مسجد جوی بلبل        
   
 

جوی بلبل      شماره ثبت ملّی  :    656

 

 

 

 

موقعیت مكانی :

یزدفردا"مسجد جوی بلبل در ضلع شرقی خیابان امام خمینی ، محلّه قلعه كهنه و در كوچه مسجد جوی بلبل قرار دارد .

بانی

 

هیچ گونه سنگتاریخی که تأسیس بنا وبانی آن رامشخص کرده باشد مشاهده نمیشود. طبق اقوال افرادمحلّی،مؤسس آن «بلبل » وزیر شاه یحیی مظفری بوده است. بااستناد به مندرجات كتب تاریخی محلی یزد نامی از « بلبل » به میان نیامدهاست.

 

      

منابع تاریخی

 

ایرج افشار دركتاب خود از آن بعنوان مسجد كوچك محله ای یاد نموده است كه با توجه به قرار گیری آن درمحله قلعه كهنه( از محلات قدیم یزد) حائز اهمیت می باشد. (یادگارهای یزد ،ج2،ص292)

 

 

مشخصات

این مسجد دارایشمارة پلاك ثبتی ناحیه 3 شماره 516 ادارة ثبت اسناد واملاك یزدمیباشد.

مسجد جوی بلبلدارای دو درب ورودی یكی درسمت شرق كوچه،( درب چوبی دولنگه با تزئینات سادۀ هندسی بهصورت گره چینی) ودیگری درب فلزی ، در قسمت جنوب گرمخانۀ مسجد می باشد. كف مسجد به اندازة 80 سانتی متر ( سهپله )‌ از كوچه مجاور آن پایین تر است مسجد مذكور شامل دو بخش گرمخانه وسردخانه میباشد. گرمخانه دربخش جنوبی قراردارد كهقدیمی تر به نظر می رسد.محراب ساده ای در گرمخانه قرار دارد كه نورگیر سنگ مرمرزیبائی درآن تعبیه شده است .گرمخانه نیز سقفهای خشتی گهواره ای ( طاق آهنگ ) دارد.سرد خانه یا شبستان تابستانی آن در ضلع شمالی و دارای سقفهای آجری طاق تویزه است .منبر چوبی كوتاه دوپله ای نیز در سمت شرق محراب قرار دارد . كف مسجد باموزائیكفرش‌شده و شبستان تابستانه ازاره آجری حدودیک متردارد . در قسمت فوقانی شبستان تابستانه نورگیر مشبّك نصبگردیده است . بخشی از پشت بام مسجد موزائیك فرش وبخش دیگری در قسمت سقف گنبدی مسجدكاه گلی است . نمای خارجی مسجدنیز از آجر است .سرویس بهداشتی و وضوخانه درداخل كوچهقرار دارد .

 

 

كتیبه های تاریخی

 

این مسجد طبق نوشته های متون تاریخی قدیمی یزد و نیزبررسی های میدانی فاقد هر گونه كتیبه هایتاریخی است .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران