یزدفردا:مردان ترکیه برای حفاظت از زنان کاروانشان در کنار خانه خدا اینگونه دیوار انسانی ساخته اند!

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا