گزارش بهبود رقابت پذیری در استان یزد به همت معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد و با نظارت و هماهنگی مدیر کل این مجموعه اقتصادی چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، این گزارش دارای شش فصل شامل مفهوم رقابت پذیری، الگوی تحلیل و تبیین رقابت پذیری بخش صنعت کشور، بررسی ابعاد مورد مطالعه مجمع جهانی اقتصاد و مسیر محاسبه شاخص رقابت پذیری در  ایران، مقایسه شاخص های رقابت پذیری ایران با سایر کشورها و برنامه عملیاتی بهبود شاخص رقابت پذیری در استان یزد می باشد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در مقدمه ای گزارش آورده است: امروز رقابت پذیری در دو حوزه مطالعات اقتصادی و سیاست گذاری اقتصاد، اهمیت ویژه ای داشته و کلید ترین مفهوم در عرصه اقتصاد بین الملل به شمار می رود؛ به طوریکه در حال حاضر ایجاد فضای رقابت و توانمند سازی بنگاههای تولیدی جهت حضور در بازار ملی و بین المللی الزامی ترین بستر تعامل با اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد.

علی نمازی افزوده: در این راستا رقابت پذیری در سه سطح ملی (کشوری) صنعت و بنگاه (سازمان/شرکت) مورد توجه قرار گرفته است و در سطح ملی شاخص های جهانی رقابت پذیری به عنوان ابزاری جامع برای اندازه گیری اصول بنیادین اقتصاد خرد و کلان کشورهاست و برآیندی از 114 متغیر در مورد هر کشور است که جزئیات اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی کشورها برای توان رقابتی و تامین رفاه شهروندانشان را مورد مطالعه قرار می دهد.

نگارنده آورده است: در ایران بهبود رقابت پذیری از مهم ترین مولفه های افزایش مقابله با انواع تهدیدهای داخلی و خارجی اقتصادی در تولید کالا و خدمات در نظر گرفته شده و این مولفه در بند سه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته به گونه ای که یکی از پروژه های محوله از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، طراحی ساز و کارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران بوده است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا