یز دفردا : معنای «زن و نون» (زنونابین) در لطیفه لهجه سرخه ای رییس‌جمهور حسن روحانی

 یزدفردا : معنای عبارت «زن و نون» (زنونابین) در لطیفه امروز رییس‌جمهور چه بود؟

حسن روحانی، رییس‌جمهوری سفر خود به استان سمنان، لطیفه‌ای با دستمایه قرار دادن دشواری‌های‌ زبان سرخه‌ای تعریف کرد. در این لطیفه رییس‌جمهوری بارها از عبارت «زن و نون» استفاده کرد.

روحانی قبل از تعریف این لطیفه گفت: قبلا در سرخه حکایتی مرسوم بود که بارها از سالخوردگان و قدیمی‌های سرخه نیز شنیده‌ام و معمولا در این مواقع می‌گفتند: «زن و نون».

با توجه به پیچیدگی‌های زبان سرخه‌ای، معنی این عبارت برای عموم قابل فهم نبود اما بررسی‌های زبانی نشان می‌دهد معنای فارسی «زن و نون»، «می دونم اما نمیگم» است.

زِن در گویش سرخه ای به معنای می دانم هست و نون هم نمی گویم و داستانی که رئیس جمهور تعریف کرد درباره این بود که کسی از زبان سرخه ای ها سر در نمی آورد از بس سخت می باشد
زنو و نون: می دانم و نمی گویم

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا