یزدفردا :حضور سرزده جانباز علی اصغر باقری در جلسه شورای شهر یزد و تقدیم پیام امام  به رییس شورا یکی از حواشی جلسه روز شنبه شورای شهر بود .

باقری پس از خروج از شورا با خبرنگار یزدفردا طی صحبت کوتاهی هدف خود از این حرکت را اینگونه بیان کرد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا