امضاء تفاهم نامه همکاری دانشگاه یزد و معاونت علمی ریاست جمهورییزد فردا :دانشگاه یزد و معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

به گزارش خبرنگار یزد فردا: حبیب زارع مسئول راه اندازی مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه یزدگفت: دانشگاه یزد و معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

  زارع افزود:درخصوص همکاری در زمینه های حمایت از فعالیتهای رصدخانه علم و فناوری و نوآوری در زیر مجموعه مرکز تحقیقات علم و فناوری، همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی در زمینه های مورد نیاز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و برگزاری رخدادهای مشترک متناسب با اهداف معاونت سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی توافق های لازم به عمل آمد.

وی گفت: انجام طرح ملی پژوهشی با عنوان آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری در صنعت کاشی و سرامیک و مشارکت در طرح های ارزیابی اکوسیستم نوآوری و پایش شاخص های علم، فناوری و نوآوری مورد توافق قرار گرفت.

زارع  یادآور شد: پیشنهاد طرح های یادشده توسط گروه های پژوهشی مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه یزد تقدیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شد.

دانشگاه یزد به منظور توسعه همکاری های علمی و آموزشی با تعدادی از دانشگاه های مختلف جهان نیز تفاهم نامه همکاری دارد.

افزون بر 14 هزار دانشجو در دانشگاه یزد تحصیل می کنند که حدود 6 هزار نفر آنان در خوابگاهها مستقر هستند.

رییس دانشگاه یزد، مدیرعامل منطقه ویژه علم و فناوری و مسئول راه اندازی مرکز مطالعات علم و فناوری دانشگاه یزد در نشستی با معاون سیاست گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری مشترک منعقد کردند.

استان یزد دارای 100 هزار دانشجوست و 60 مرکز آموزش عالی دارد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران