کیسه های پارچه ای در فروشگاه های استان یزد توزیع شدیزد فردا :رییس سازمان پسماندشهرداری استان یزد گفت : باتوجه به اینکه هرشهروندایرانی درروزبه طورمتوسط بین 3تا5کیسه نایلونی مصرف میکند روزانه بین 480000تا500000ازاین کیسه های نایلون توسط خانواده های یزدی مصرف و به طبیعت وارد میشود.


رحمیم دل افزود: دیر تجزیه پذیر بودن نایلون های پلاستیکی و آثار مخرب آنها درطبیعت موجب شده تا با توزیع کیسه های پلاستیکی وکاغذی درفروشگاه های استان باارتقای سطح آگاهی مردم ، از افزایش تولید این کیسه های نایلونی جلوگیری شود.
 دیر تجزیه پذیر بودن نایلون های پلاستیکی و آثار مخرب آنها درطبیعت موجب شده تا با توزیع کیسه های پلاستیکی وکاغذی درفروشگاه های استان باارتقای سطح آگاهی مردم ، از افزایش تولید این کیسه های نایلونی جلوگیری شود.
گفتنیست :21تیرماه ازسوی دلسوزان محیط زیست روزبدون نایلون نامگذاری شده است.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران