روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد:

در صدديم تا بتوانيم برندهاي معتبري را در شهرستان اردكان مستقر كنيم