از سه هکتاراز اراضی کشاورزی استان یزد رفع تصرف شدیزدفردا : معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد گفت : در راستای اجرای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از حقوق مردم بیش از سه هزار متر مربع(3000) از اراضی کشاورزی استان یزد رفع تصرف شد.

معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد با اشاره به عزم جدی جهاد کشاورزی برای کوتاه کردن دست سودجویان از اراضی کشاورزی گفت: بدون اخذ مجوز هیچ کس حق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ندارد.
معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان یزد با اشاره به عزم جدی جهاد کشاورزی برای کوتاه کردن دست سودجویان از اراضی کشاورزی گفت: بدون اخذ مجوز هیچ کس حق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را ندارد.
طپخی افزود: تغییر کاربری شامل احداث دیوار، ساخت بنا،گودبرداری و ایجاد آلاچیق در اراضی کشاورزی است.
مشاور انتظامی سازمان جهاد کشاورزی استان هم با اشاره به پیگیر های مجدانه حقوقی در راستای اجرای تبصره ی 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی گفت:  اقدامات امروز شروع کار نظارت بر این اراضی و اقدامات سودجویانه است.
رحیم پور افزود: با همکاری مردم و برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم در ماههای اخیر شاهد آزاد سازی هکتارها اراضی کشاورزی از دست سودجویان باشیم.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران