بهره مندی تمام روستاهای خضرآباد یزد ازنعمت آب سالم تا دوسال آیندهیزدفردا :عملیات اجرایی فازدوم مجتمع آبرسانی امام حسین درروستاهای بخش خضرآباد باحضورقائم مقام وزیرنیرو آغازشد.

ستارمحمودی درجریان آغازبه کاراین طرح گفت : اجرای فازدوم این طرح درتعهد وزارت نیرووآب وفاضلاب است وباتوجه به شرایط آب وهوایی وقرار گرفتن یزد درمنطقه گرمسیری تلاش خواهیم کرد تامنابع مالی به موقع تامین وطرح نیزبه موقع اجراشود .

این طرح با ۲۷۴میلیاردریال اعتباراجرایی میشودو بیش از۴هزارنفردر۲۰روستای بخش خضرآباد ازنعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند  می شوند.

مجتمع آبرسانی امام حسین  با  ؛۹۱کیلومترخط انتقال؛۲۵کیلومترشبکه توزیع و۱۹باب مخزن ذخیره آب به حج۲هزارو۶۰۰مترمکعب به مدت دوسال اجرایی میشود .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران