جلسه کارگروه سلامت شهرستان طبس برگزار شدجلسه کارگروه سلامت شهرستان طبس به ریاست مهندس طلائی مقدم وبا حضور دکترگازرانی، رئیس شبکه بهداشت ودرمان ومسئولین ادارات ونهادها برگزار شد

به گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس :مهندس طلائی  در کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان:امیدوارم طبس درآینده به قطب درمانی منطقه تبدیل شود
 دومین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان به ریاست مهندس طلائی معاون استاندار وفرماندار ویژه درسالن شهیدرجائی فرمانداری برگزار شد.
دراین جلسه مهندس طلائی با اشاره به سفراخیر خود به تهران وملاقات باوزیر بهداشت،اعلام نمود شرایط خاص طبس به لحاظ وسعت شهرستان،پراکندگی جمعیت، قرارگرفتن درمسیر مواصلاتی وپرتردد چند استان مهم کشورودوری ازمراکز تخصصی پزشکی،ایجاب می کند مسئولین محترم وزارتی واستانی، فراتر از شاخصه های معمول ومتداول،نگاه ویژه ای به این شهرستان داشته باشندکه خوشبختانه  این موضوع مورد توجه وعنایت وزیر محترم بهداشت، نیزبوده ودر بازدید ایشان از طبس وسفرها ومراجعات مسئولین شهرستان،به تهران،نتایج ارزشمندی هم به دنبال داشته است.
امیدواریم با جدیت وپیگیری که در مدیریت جدید شبکه بهداشت ودرمان سراغ داریم وبا همدلی وهمراهی تمامی مسئولین شهرستان،طبس،درآینده یه قطب درمانی منطقه تبدیل شود..
شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید مرکز جامع خدمات سلامت عشق آباددر زمین واگذاری شورا وشهرداری،ونیز سالن بهداشتی ذبح دام عشق آبادونیز برنامه ریزی ادارات برای مراجعه کارکنان به مراکز جامع خدمات سلامت برای بررسی ومراقبت ازسلامت خودوبرگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان اداره آموزش وپرورش دررابطه با اهمیت ونحوه مراقبت ازسلامت درمیانسالی، ازمهمترین مصوبات این جلسه بود.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران