آتش سوزی به تعدادی از درختان فضای سبزشهرتفت خسارت رساندیز دفردا :به دنبال آتش گرفتن سرشاخه های خشک درکناردرختان فصای سبز دربلوار فلسطین تفت آتش به تعدادی ازدرختان سبزسرایت وبه آنهاخسارت رساند.

به دنبال آتش گرفتن سرشاخه های خشک درکناردرختان فصای سبز دربلوار فلسطین تفت آتش به تعدادی ازدرختان سبزسرایت وبه آنهاخسارت رساند.
حضوربه موقع  آتش نشانی شهرداری تفت ازخسارت بیشتربه درختان این بلوارجلوگیری کرد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران