تصویر: واکنش روزنامه‌های کشور به ثبت جهانی بافت تاریخی یزدروزنامه های کشوری روز دوشنبه 19 تیرماه 1396 خبر ثبت بافت قدیم یزد در فهرست جهانی یونیسکو را در صفحه اول خود درج کردند گرچه برخی از روزنامه ها به این خبر واکنشی نشان نداند.

پس از گذشت ۹ سال از قرار گرفتن پرونده‌ی این شهر تاریخی در فهرست میراث موقت جهانی، یکشنبه (۱۸ تیر) «شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در چهل و یکمین اجلاس کمیته میرات جهانی یونسکو به ثبت رسید.

روزنامه های کشوری روز دوشنبه 19 تیرماه 1396 خبر ثبت بافت قدیم یزد در فهرست جهانی یونیسکو را در صفحه اول خود درج کردند گرچه برخی از روزنامه ها به این خبر واکنشی نشان نداند.

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد
روزنامه شهرودن: شهر بادگیرها جهانی شد

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

روزنامه وقایع اتفاقیه : عبور یزد از مرزهای ایران - شهر بادگیرها جهانی شد

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

روزنامه جام جم: یزد جهانی شد

 

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

 روزنامه ایران: مدال ثبت جهانی یونسکو بر سینه یزد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد


روزنامه ابتکار : ثبت جهانی شهر بادگیرها

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

روزنامه خراسان: به عوان نخستین شهر تاریخی ایران : یزد ثبت جهانی شد
یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

 

 روزنامه جوان: یزد ثبت جهانی شد

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

 روزنامه اطلاعات: یزد، ثبت جهانی شد

 

 

 

یزد فردا : محمد حسین تقوایی زحمتکش تصویر: صفحه نخست روزنامه‌های   کشور درباه ثبت جهانی بافت تاریخی یزد

  روزنامه بهار: در فهرست یونیسکو: شهر بادگیرها ثبت جهانی شد

 

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران